Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego Face Yoga Sundar G 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem faceyogasundarg.com

Sprzedającym jest Face Yoga SUNDAR G Agnieszka Anna Borowska Jolanta Małgorzata Mortka, ul. Wierzbnowska 2, 05-510 Konstancin Jeziorna, NIP 1231502848 Regon 520270665 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zwaną także zamiennie Usługodawcą.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: +48 660 746 101 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@faceyogasundarg.com.

§ 1 Definicje

1. Regulamin 
– niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

6. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.faceyogasundarg.com, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strony – Usługodawca i Klient.

10. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2.  Zasady ogólne

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.Sklep Internetowy faceyogasundarg.com prowadzi sprzedaż detaliczną poprzez Internet. Każdy towar oferowany przezfaceyogasundarg.compochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie, chyba że w opisie produktu zastrzeżono w sposób odmienny. Wszystkie ceny są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.Kolory produktów prezentowanych na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości, w zależności od ustawień monitora.

§ 3. Składanie zamówień

Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową faceyogasundarg.com, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 660 746 11 lub drogą mailową: kontakt@faceyogasundarg.com. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową są możliwe wyłącznie w godzinach 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt państwowych i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane adresowe (imię, nazwisko, ulica, numer budynku oraz lokalu, kod pocztowy, miasto), na które Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu lub adres e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem między Kupującym a Sprzedawcą, dochodzi z chwilą złożenia zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z:momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewemw przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Sprzedający skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do dnia jego wysyłki.
Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem: kontakt@faceyogasundarg.com lub telefonicznie pod numerem +48 660 746 101. Sklep nie zrealizuje zamówienia w przypadku:
– braku wpłaty do 7 dni licząc od daty złożenia zamówienia
– nieodebrania przesyłki przez klienta.

§ 4. Koszty i termin wysyłki

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich– DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274)– INPOST SP Z O O, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, w zależności od wybranego przez klienta w sklepie internetowym sposobu dostawy. Orientacyjny czas dostawy: następnego dnia po nadaniu przesyłki.Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Wysyłka”.

§ 5. Płatności

Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (faktura).Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe Sklepu (z przesłaniem potwierdzenia dokonania wpłaty) lub poprzez elektroniczny system opłatStripe. 
Numer konta Sklepu Internetowego faceyogasundarg.com: PL58114020040000300281898003.
Zamówienie nieopłacone w ciągu 7 dni od daty jego złożenia jest uważane za anulowane.W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6. Gwarancja – niezgodność Towaru z umową (reklamacje)
Wszelkie reklamacje w zakresie zrealizowanych dostaw należy zgłaszać pisemnie na adres Sklepu podany na Stronie Sklepu, na adres poczty elektronicznej: kontakt@faceyogasundarg.com: lub osobiście w siedzibie Sklepu: ul. Wierzbnowska 2, 05-510 Konstancin Jeziorna. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na Adres Usługodawcy lub pocztą e-mail.Sugerujemy, aby zgłoszenie reklamacyjne przesyłać na poniższym formularzu, co znacznie ułatwi i przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji: kliknij tutaj, aby pobrać formularz
Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Usługodawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia takiej niezgodności. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument ma możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. Określony w ustępie 1. bieg terminu ma swój początek w chwili dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, jednak innej niż przewoźnik.W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych partiami lub osobno, termin wskazany w ust. 1 biegnie od chwili dostawy ostatniej partii lub Produktu. Konsument ma możliwość odstąpienia od Umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zgodnie z poniższym formularzem, co znacznie ułatwi i przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji: kliknij tutaj, aby pobrać formularz. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta ww. oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy (kontakt@faceyogasundarg.com). W przypadku wysłania przez Konsumenta oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Konsumentowi na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.Skutki odstąpienia od Umowy:W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty poniesione na rzecz dostarczenia Produktu. Zwrot płatności zostanie dokonany za pomocą takiej samej metody płatności, jaką wybrał Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać zwrot płatności do momentu otrzymania Produktu z powrotem, albo do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien niezwłocznie odesłać Produkt na adres Sprzedawcy, który podano w niniejszym, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o fakcie odstąpienia od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.Konsument poniesie bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Produktu, w tym koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu, co wynika z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.W momencie, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie, np. pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Informacje na temat możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpKonsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 9. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

Więcej o Zasadach Ochrony Danych Osobowych w Sklepie Internetowym faceyogasundarg.com 

§ 10. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta , ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

Data opublikowania regulaminu  10.03.2022 r.